XVI typerek Premier League – kolejka 24

0

Posted by Dajer | Posted in Typerek | Posted on 21-01-2020, 20:30:35


Bournemouth 3 – 1 Brighton
KOLEJKA 24 sty 21 20:30
szirrerszirrer2 – 03
BartekBartek2 – 03
forforforfor1 – 01
DajerDajer2 – 11
LFCLFC2 – 11
Guma77Guma771 – 01
woodywoody1 – 01
robin1robin12 – 11
adiadi1 – 01
FinchFinch1 – 10
BobyBoby2 – 20
HanysHanys1 – 10
GustekGustek1 – 10
EljotEljot1 – 10
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 10
PiterPiter1 – 10
PabloPablo1 – 10

Aston Villa 2 – 1 Watford
KOLEJKA 24 sty 21 20:31
LFCLFC2 – 15
PiterPiter2 – 15
woodywoody1 – 03
adiadi1 – 03
szirrerszirrer3 – 11
BobyBoby1 – 20
DajerDajer1 – 10
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 20
EljotEljot1 – 10
GustekGustek1 – 20
BartekBartek1 – 10
FinchFinch0 – 00
robin1robin11 – 20
HanysHanys1 – 10
Guma77Guma771 – 10
PabloPablo1 – 10
forforforfor1 – 10

Crystal Palace 0 – 2 Southampton
KOLEJKA 24 sty 21 20:32
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 21
forforforfor2 – 10
DajerDajer2 – 10
EljotEljot1 – 10
GustekGustek1 – 10
szirrerszirrer1 – 10
BartekBartek1 – 00
FinchFinch2 – 20
LFCLFC2 – 10
HanysHanys1 – 10
Guma77Guma772 – 10
PabloPablo2 – 10
adiadi1 – 00
BobyBoby2 – 10
robin1robin11 – 10
PiterPiter1 – 10
woodywoody2 – 10

Everton 2 – 2 NEWCASTLE UNITED
KOLEJKA 24 sty 21 20:33
FinchFinch0 – 03
HanysHanys1 – 13
EljotEljot1 – 13
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 13
BobyBoby1 – 13
PiterPiter1 – 13
DajerDajer2 – 10
GustekGustek1 – 00
szirrerszirrer2 – 00
forforforfor3 – 00
BartekBartek2 – 00
LFCLFC2 – 10
Guma77Guma772 – 00
PabloPablo1 – 20
adiadi1 – 00
robin1robin11 – 00
woodywoody2 – 00

Sheffield United 0 – 1 Manchester City
KOLEJKA 24 sty 21 20:34
adiadi0 – 15
FinchFinch1 – 23
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 23
EljotEljot1 – 23
HanysHanys1 – 23
BartekBartek0 – 21
szirrerszirrer0 – 21
GustekGustek1 – 31
DajerDajer0 – 21
woodywoody0 – 21
LFCLFC0 – 21
Guma77Guma770 – 21
PabloPablo1 – 31
BobyBoby0 – 21
robin1robin10 – 21
PiterPiter1 – 31
forforforfor1 – 10

Chelsea 2 – 2 Arsenal
KOLEJKA 24 sty 21 20:35
PabloPablo1 – 13
FinchFinch1 – 13
BobyBoby1 – 13
adiadi1 – 13
HanysHanys1 – 13
GustekGustek2 – 00
EljotEljot2 – 10
forforforfor1 – 00
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 20
DajerDajer2 – 10
szirrerszirrer2 – 10
BartekBartek2 – 10
LFCLFC2 – 10
Guma77Guma772 – 10
robin1robin11 – 20
PiterPiter2 – 00
woodywoody2 – 10

Leicester City 4 – 1 West Ham United
KOLEJKA 24 sty 21 20:36
forforforfor2 – 01
DajerDajer2 – 01
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 11
EljotEljot2 – 11
GustekGustek3 – 11
szirrerszirrer2 – 11
BartekBartek3 – 11
FinchFinch1 – 01
LFCLFC2 – 11
HanysHanys2 – 11
Guma77Guma772 – 11
PabloPablo2 – 01
adiadi1 – 01
BobyBoby2 – 11
robin1robin12 – 01
PiterPiter3 – 11
woodywoody1 – 01

Tottenham Hotspur 2 – 1 Norwich City
KOLEJKA 24 sty 21 20:37
LFCLFC2 – 15
EljotEljot2 – 15
PabloPablo2 – 15
robin1robin12 – 15
PiterPiter2 – 15
DajerDajer1 – 03
adiadi1 – 03
HanysHanys1 – 03
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 01
GustekGustek2 – 01
szirrerszirrer3 – 01
BartekBartek3 – 01
FinchFinch3 – 11
forforforfor2 – 01
Guma77Guma772 – 01
BobyBoby2 – 01
woodywoody3 – 11

Manchester United 0 – 2 Burnley
KOLEJKA 24 sty 21 20:38
forforforfor3 – 10
DajerDajer2 – 00
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 00
EljotEljot2 – 10
GustekGustek3 – 10
szirrerszirrer2 – 00
BartekBartek4 – 10
FinchFinch2 – 00
LFCLFC2 – 10
HanysHanys2 – 00
Guma77Guma772 – 00
PabloPablo2 – 10
adiadi1 – 00
BobyBoby2 – 00
robin1robin12 – 00
PiterPiter2 – 10
woodywoody2 – 10

Wolverhampton Wanderers 1 – 2 Liverpool
KOLEJKA 24 sty 21 20:39
LFCLFC1 – 25
GustekGustek1 – 25
EljotEljot1 – 25
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 25
szirrerszirrer1 – 25
adiadi0 – 13
DajerDajer0 – 13
Guma77Guma770 – 21
BobyBoby0 – 21
robin1robin10 – 21
PabloPablo0 – 21
BartekBartek1 – 10
FinchFinch1 – 10
forforforfor1 – 00
HanysHanys1 – 10
PiterPiter2 – 20
woodywoody2 – 10

West Ham United 0 – 2 Liverpool
KOLEJKA 24 sty 21 20:40
BartekBartek0 – 25
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 25
Guma77Guma770 – 25
PabloPablo0 – 25
BobyBoby0 – 25
robin1robin10 – 25
PiterPiter0 – 25
GustekGustek1 – 33
szirrerszirrer1 – 41
LFCLFC1 – 21
FinchFinch1 – 21
DajerDajer1 – 21
adiadi0 – 11
EljotEljot1 – 21
forforforfor1 – 00
HanysHanys1 – 10
woodywoody2 – 20

Post a comment

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.